خبرگزاری معمار

وجدان‌های بیدار و عدم همسویی با رژیم صهیونیستی و امریکا در کشتار مردم غزه

نیروهای تجسسی و کشفی امریکا با پهپادها از طریق این پایگاه در غزه رصد هوایی انجام می‌دهند و سپس همان اطلاعات و داده‌های خود را برای هدف‌گذاری نظامی در اختیار نیروهای رژیم صهیونیستی قرار می‌دهند

طی روزهای اخیر گزارش تکان‌دهنده از نقش کمک‌کننده اطلاعاتی و نظامی امریکا به اسرائیل در جنگ غزه منتشر شده است. این گزارش پرده از روی جنایاتی بر می‌دارد که کانون شکل‌گیری آن پایگاه نظامی امریکا در یونان تحت نام «پایگاه سودابی «Souda bay» است.

نیروهای تجسسی و کشفی امریکا با پهپادها از طریق این پایگاه در غزه رصد هوایی انجام می‌دهند و سپس همان اطلاعات و داده‌های خود را برای هدف‌گذاری نظامی در اختیار نیروهای رژیم صهیونیستی قرار می‌دهند. در این میان بخشی از سربازان امریکایی مستقر در این پایگاه که قبلا در جنگ افغانستان نیز اشتراک داشتند از اینجا در جمع آوری اطلاعات، شناسایی و شنود مراکز در غزه نقش داشتند. این نیروها که از ابتدا نیز با جبر و نارضایتی به این پایگاه منتقل شده‌اند اما پس از آن که متوجه نقش حمایتی امریکا از اسرائیل در کشتار غیرنظامیان در غزه می‌شوند اخیرا اطلاعات سری و مهمی را از این پایگاه با رسانه‌ها شریک ساخته‌اند که نقش امریکا را در کشتار مردم غزه و ویرانی آن بیش‌تر بازگو می‌کند.

با این وصف، جنایات بی‌سابقه و ضدبشری اسرائیل در غزه وجدان‌های بیدار را در سراسر دنیا به درد آورده و تبدیل به یک دشمنی دائمی و عمیق برای استکبار جهانی بالاخص آمریکا و اسراییل شده است. از سوی هم، فروپاشی درونی ارتش‌های امریکا و اسرائیل منجر به نارضایتی گسترده در بین سربازان این ارتش‌ها شده و در حال انفجار است. این نارضایتی امروزه به شکل خودکشی بروز پیدا کرده است.

در این گزارش همچنان به تبانی دولت یونان با امریکا و رژیم صهیونیستی در کشتار مردم غزه اشاره شده است، حالانکه مردم یونان مخالف حملات وحشیانه در غزه هستند و در محکومیت آن تظاهرات بزرگی را نیز برگزار کردند. با این حال می‌توان می‌توان گفت که هر ارتباطی و در هر سطحی با آمریکا و رژیم صهیونیستی اکنون از طرف افکار عمومی دنیا به شدت محکوم است و لذا حاکمیت‌های کنونی به دنبال تجربه این ارتباط نباشند.

این گزارش نشان می‌دهد که به رغم همسویی برخی دولت‌ها و نیروها با کشتار مردم غزه وجدان‌های بیداری نیز در هر بخش و بدنه‌ای در نقاط مختلف جهان کار می‌کنند که انزجار، نارضایتی وعدم همسویی خود را با کشتار بی‌گناهان نشان می‌دهند.

گفتنی است متن این گزارش توسط سربازان آمریکایی یک پایگاه نظامی در یونان ارسال شده که در آن آن‌ها اذعان دارند که تحت فشار برای اسرائیل و علیه مردم غزه کار می‌کنند:

وجدان‌های بیدار و عدم همسویی با رژیم صهیونیستی و امریکا در کشتار مردم غزه - نیروهای تجسسی و کشفی امریکا با پهپادها از طریق این پایگاه در غزه رصد هوایی انجام می‌دهند و سپس همان اطلاعات و داده‌های خود را برای هدف‌گذاری نظامی در اختیار نیروهای رژیم صهیونیستی قرار می‌دهند
وجدان‌های بیدار و عدم همسویی با رژیم صهیونیستی و امریکا در کشتار مردم غزه | خبرگزاری معمار
وجدان‌های بیدار و عدم همسویی با رژیم صهیونیستی و امریکا در کشتار مردم غزه - نیروهای تجسسی و کشفی امریکا با پهپادها از طریق این پایگاه در غزه رصد هوایی انجام می‌دهند و سپس همان اطلاعات و داده‌های خود را برای هدف‌گذاری نظامی در اختیار نیروهای رژیم صهیونیستی قرار می‌دهند
وجدان‌های بیدار و عدم همسویی با رژیم صهیونیستی و امریکا در کشتار مردم غزه | خبرگزاری معمار
وجدان‌های بیدار و عدم همسویی با رژیم صهیونیستی و امریکا در کشتار مردم غزه - نیروهای تجسسی و کشفی امریکا با پهپادها از طریق این پایگاه در غزه رصد هوایی انجام می‌دهند و سپس همان اطلاعات و داده‌های خود را برای هدف‌گذاری نظامی در اختیار نیروهای رژیم صهیونیستی قرار می‌دهند
وجدان‌های بیدار و عدم همسویی با رژیم صهیونیستی و امریکا در کشتار مردم غزه | خبرگزاری معمار
وجدان‌های بیدار و عدم همسویی با رژیم صهیونیستی و امریکا در کشتار مردم غزه - نیروهای تجسسی و کشفی امریکا با پهپادها از طریق این پایگاه در غزه رصد هوایی انجام می‌دهند و سپس همان اطلاعات و داده‌های خود را برای هدف‌گذاری نظامی در اختیار نیروهای رژیم صهیونیستی قرار می‌دهند
وجدان‌های بیدار و عدم همسویی با رژیم صهیونیستی و امریکا در کشتار مردم غزه | خبرگزاری معمار
وجدان‌های بیدار و عدم همسویی با رژیم صهیونیستی و امریکا در کشتار مردم غزه - نیروهای تجسسی و کشفی امریکا با پهپادها از طریق این پایگاه در غزه رصد هوایی انجام می‌دهند و سپس همان اطلاعات و داده‌های خود را برای هدف‌گذاری نظامی در اختیار نیروهای رژیم صهیونیستی قرار می‌دهند
وجدان‌های بیدار و عدم همسویی با رژیم صهیونیستی و امریکا در کشتار مردم غزه | خبرگزاری معمار
وجدان‌های بیدار و عدم همسویی با رژیم صهیونیستی و امریکا در کشتار مردم غزه - نیروهای تجسسی و کشفی امریکا با پهپادها از طریق این پایگاه در غزه رصد هوایی انجام می‌دهند و سپس همان اطلاعات و داده‌های خود را برای هدف‌گذاری نظامی در اختیار نیروهای رژیم صهیونیستی قرار می‌دهند
وجدان‌های بیدار و عدم همسویی با رژیم صهیونیستی و امریکا در کشتار مردم غزه | خبرگزاری معمار
وجدان‌های بیدار و عدم همسویی با رژیم صهیونیستی و امریکا در کشتار مردم غزه - نیروهای تجسسی و کشفی امریکا با پهپادها از طریق این پایگاه در غزه رصد هوایی انجام می‌دهند و سپس همان اطلاعات و داده‌های خود را برای هدف‌گذاری نظامی در اختیار نیروهای رژیم صهیونیستی قرار می‌دهند
وجدان‌های بیدار و عدم همسویی با رژیم صهیونیستی و امریکا در کشتار مردم غزه | خبرگزاری معمار
وجدان‌های بیدار و عدم همسویی با رژیم صهیونیستی و امریکا در کشتار مردم غزه - نیروهای تجسسی و کشفی امریکا با پهپادها از طریق این پایگاه در غزه رصد هوایی انجام می‌دهند و سپس همان اطلاعات و داده‌های خود را برای هدف‌گذاری نظامی در اختیار نیروهای رژیم صهیونیستی قرار می‌دهند
وجدان‌های بیدار و عدم همسویی با رژیم صهیونیستی و امریکا در کشتار مردم غزه | خبرگزاری معمار
وجدان‌های بیدار و عدم همسویی با رژیم صهیونیستی و امریکا در کشتار مردم غزه - نیروهای تجسسی و کشفی امریکا با پهپادها از طریق این پایگاه در غزه رصد هوایی انجام می‌دهند و سپس همان اطلاعات و داده‌های خود را برای هدف‌گذاری نظامی در اختیار نیروهای رژیم صهیونیستی قرار می‌دهند
وجدان‌های بیدار و عدم همسویی با رژیم صهیونیستی و امریکا در کشتار مردم غزه | خبرگزاری معمار
وجدان‌های بیدار و عدم همسویی با رژیم صهیونیستی و امریکا در کشتار مردم غزه - نیروهای تجسسی و کشفی امریکا با پهپادها از طریق این پایگاه در غزه رصد هوایی انجام می‌دهند و سپس همان اطلاعات و داده‌های خود را برای هدف‌گذاری نظامی در اختیار نیروهای رژیم صهیونیستی قرار می‌دهند
وجدان‌های بیدار و عدم همسویی با رژیم صهیونیستی و امریکا در کشتار مردم غزه | خبرگزاری معمار
وجدان‌های بیدار و عدم همسویی با رژیم صهیونیستی و امریکا در کشتار مردم غزه - نیروهای تجسسی و کشفی امریکا با پهپادها از طریق این پایگاه در غزه رصد هوایی انجام می‌دهند و سپس همان اطلاعات و داده‌های خود را برای هدف‌گذاری نظامی در اختیار نیروهای رژیم صهیونیستی قرار می‌دهند
وجدان‌های بیدار و عدم همسویی با رژیم صهیونیستی و امریکا در کشتار مردم غزه | خبرگزاری معمار
وجدان‌های بیدار و عدم همسویی با رژیم صهیونیستی و امریکا در کشتار مردم غزه - نیروهای تجسسی و کشفی امریکا با پهپادها از طریق این پایگاه در غزه رصد هوایی انجام می‌دهند و سپس همان اطلاعات و داده‌های خود را برای هدف‌گذاری نظامی در اختیار نیروهای رژیم صهیونیستی قرار می‌دهند
وجدان‌های بیدار و عدم همسویی با رژیم صهیونیستی و امریکا در کشتار مردم غزه | خبرگزاری معمار
لینک کوتاه خبر
https://memar.press/?p=64560

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیشتر بخوانید ...
سرخط خبرها
توزیع زمین ۱۰۰ متری برای عودت شده گان از پاکستان
توزیع زمین ۱۰۰ متری برای عودت شده گان از پاکستان
برنامه عملیاتی پس از جلسه مخالفان طالبان در ویانا تصویب شد و منتشر شد
برنامه عملیاتی پس از جلسه مخالفان طالبان در ویانا تصویب شد و منتشر شد
۷۰ کامیون حامل کمک ها از گذرگاه رفح وارد غزه شدند
۷۰ کامیون حامل کمک ها از گذرگاه رفح وارد غزه شدند
تحقیقات درباره پاسپورت پاکستانی سراج الدین حقانی شروع میشود
تحقیقات درباره پاسپورت پاکستانی سراج الدین حقانی شروع میشود
نکات قابل توجه در نامه جو بایدن به کانگرس در مورد افغانستان
نکات قابل توجه در نامه جو بایدن به کانگرس در مورد افغانستان
مجاهد خطاب به حکمتیار : طالبان هیچ تعهدی برای حکومت فراگیر نداده است
مجاهد خطاب به حکمتیار : طالبان هیچ تعهدی برای حکومت فراگیر نداده است
امرالله صالح: کشف پاسپورت پاکستانی سراج‌الدین حقانی جای تعجب ندارد
امرالله صالح : کشف پاسپورت پاکستانی سراج‌الدین حقانی جای تعجب ندارد
برگزار جلسه گروه کاری افغانستان در سازمان پیمان امنیت جمعی
برگزار جلسه گروه کاری افغانستان در سازمان پیمان امنیت جمعی
سخن سردبیر
یادداشت روز